Wat is Letterfretter?

Letterfretter is in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset.
Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Wat is Letterfretter?

Letterfretter is een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries.
Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

Wat kin ik foar jo betsjutte?

In protte minsken yn Fryslân brûke alle dagen it Frysk. Se prate en/of ferstean Frysk.
Dat wol net sizze, dat elkenien ek Frysk skriuwe kin en om dy reden wurdt it al gau yn it Nederlânsk dien.
Dochs is by in hiele protte minsken Frysk de emoasjetaal. It bringt oer, wat jo sizze wolle mei de krekte emoasjes der by.
Tink bygelyks oan korrespondinsje, websites, manuskripten, stikjes foar nijsblêden en regiokranten, sketskes, toanielstikken, notulen yn it Frysk, kaartsjes, advertinsjes, ensf..

Wat kan ik voor u betekenen?

Veel mensen in Friesland gebruiken dagelijks de Friese taal. Ze spreken en/of verstaan het Fries.
Dat betekent niet, dat iedereen ook de Friese schrijftaal machtig is en om die reden wordt al snel in het Nederlands geschreven.
Toch is het Fries bij veel mensen de emotietaal. Het geeft exact aan wat je bedoelt met de juiste emoties er bij.
Denk bijvoorbeeld aan correspondentie, schetsjes, toneelstukken, websites, notulen in het Fries, kaartjes, advertenties, enz.

Wat kostet it?

Dreech om hjir in standert antwurd op te jaan.
Ien en oar hinget fan de grutte fan it manuskript ôf,de tiid dy't der yn stutsen wurde moat en de lingte fan de tekst.
Jo kinne frijbliuwend in offerte oanfreegje, of kontakt mei my opnimme fia kontaktformulier of telefoan (06-13105470).

Wat kost het?

Moeilijk om hier een standaard antwoord op te geven.
Het hangt bijvoorbeeld af van de grootte van het manuscript, de tijd die het kost en de lengte van de tekst. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen of contact met mij opnemen via contactformulier of telefoon (06-13105470).

Portfolio